Zájemci o členství

Případní zájemci o členství v naší základní organizaci mohou pro bližší informace kontaktovat předsedu organizace, případně korespondenta (viz. Kontakty).

Pro vstup do ČSCH je třeba vyplnit přihlášku a předat ji osobně nebo zaslat emailem na adresu předesedy nebo korespondenta. Poté bude zájemce vyzván k účasti na členské schůzi, která musí schválit přijetí nového člena.

Členský příspěvek se platí jednorázově na celý rok (aktuálně pro rok 2023):

Dospělý – bez předplatného časopisu Chovatel     360,- Kč/rok

Dospělý – s předplatným časopisu Chovatel     720,- Kč/rok

Mladý chovatel – do 18ti let – bez předplatného časopisu Chovatel     210,- Kč/rok

Mladý chovatel – do 18ti let – s předplatným časopisu Chovatel     570,- Kč/rok

Přihláška do ČSCH k dispozice ke stažení ZDE.

Dle STANOV ČSCH, z. s.

Členská práva
§ 7
Členové Svazu mají právo:
1. Všestranně se podílet na činnosti Svazu a využívat výhod, prostředků a zařízení Svazu.
2. Účastnit se členské schůze pobočného spolku, jehož je členem a od 18 let věku hlasovat, volit, být navrhován a volen do všech orgánů Svazu.
3. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Svazu.
4. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v neprospěch člena.
5. Získávat vyznamenání Svazu.
6. Vystavovat svá zvířata nebo s nimi soutěžit na akcích pořádaných Svazem nebo mezinárodními organizacemi, jimiž je Svaz členem.

Členské povinnosti
§ 8
1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a navazující svazové předpisy, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.
2. Zajišťovat ochranu, pohodu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.
3. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným odbornými předpisy Svazu nebo zvláštními právními předpisy (Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
4. Zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a dobré jméno Svazu a nižších organizačních složek, zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný
respekt a dobré mravy. Člen musí být písemně vyzván výborem ZO nebo jiným
statutárním orgánem k nápravě neplnění svých povinností. Pokud do 30 dnů od doručení výzvy není zjednána náprava, mohou být za porušení povinností člena ukládána opatření v souladu s Organizačním řádem Svazu.

Stanovy ČSCH, z. s. k dispozici ZDE.