Poslání ČSCH

Dle STANOV ČSCH, z. s.

Účel, hlavní a vedlejší činnost
§ 2
1. Účelem Svazu je v zájmu obecného blaha ochrana a rozvoj chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, které je v zájmu trvale udržitelného rozvoje,
ochrany životního prostředí, ochrany zvířat a zachování biologické různorodosti nutné trvale udržovat.
2. Předmětem hlavní činnosti Svazu jako hlavního spolku, jakož i prostřednictvím pobočných spolků, jejich orgánů a členů, jsou v tomto směru zejména:
a) Vzdělávání členů a odborných orgánů,
b) Výchova mladých chovatelů a zájemců z řad dětí a mládeže o chov výše uvedených drobných zvířat v rámci jejich mimoškolních aktivit,
c) Propagace chovatelství jako součásti aktivního života člověka, motivace členů i nečlenů pro rozvoj chovatelských zájmů, zejména pořádáním výstav, přehlídek a soutěží,
d) Organizace a řízení plemenářské práce jako nástrojů zkvalitňování a rozšiřování populací chovaných drobných zvířat (včetně všech jejich nižších skupin)
se zvláštním zřetelem na ochranu genetických zdrojů národních plemen zvířat a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů (Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)) a ochrana zvířat,
e) Organizační a odborně-poradenská činnost v zájmu rozvoje chovů, ochrany zdraví (Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)) a pohody zvířat (Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání, v platném znění), vydávání odborných časopisů, publikací a vnitrosvazových tiskovin,
f) Spolupráce s institucemi, jejichž činnost se dotýká chovu drobných zvířat a Svazu a organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením a cíli v ČR a zahraničí,
g) Uspokojování a ochrana chovatelských zájmů členů.
3. Vedlejší hospodářská činnost Svazu a jeho pobočných spolků je organizována v zájmu hospodárného využití
svazových prostředků jako podnikání nebo jiná výdělečná činnost za účelem získávání prostředků na podporu
hlavních činností, zejména:
a) Nakladatelská a vydavatelská činnost,
b) Vytvářet, spravovat a využívat majetkové hodnoty a finanční fondy potřebné k plnění poslání Svazu,
c) Pořádání akcí Svazu a pobočných spolků organizovaných v souladu s účelem Svazu,
d) Poskytovat členům i nečlenům Svazu služby, porady nebo odbornou pomoc.

 

Celé znění STANOV ČSCH, z. s. ZDE